گواهینامه ها

با استقرار سیستم های مدیریتی یکپارچه IMS(مدیریت کیفیت ISO 9001:2008، مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2004 و ایمنی و سلامت شغلی

OHSAS 18001:2007) در شرکت آریا ترانسفو شرق و شرکت آریا ترانسفو قدرت با ممیزی شرکت  ایران تحت اعتبار موسسه  آلمان ، برگ زرین دیگری

بر افتخارات شرکت های آریا ترانسفو افزوده شده است. این موفقیت ارزشمند را به مدیران و کارکنان شرکت آریا ترانسفو تبریک عرض می نمائیم.

    

ارسال نظر