گواهینامه ها

گواهینامه استانداردهای کیفی محصول از شرکت توانیر

شرکت آریا ترانسفو شرق و شرکت آریا ترانسفو قدرت استانداردهای تولید محصولات خود را مطابق با استاندارد IEC60076 ، با توجه به استقرار برنامه كنترل كيفيت (QC Plan) و انجام آزمون های مورد نیاز احراز نموده اند.

ارسال نظر