نظرات ()

The Report of Arya Transfo's presence at the 21th Iran International Electricity Exhibition

The 21th Iran International Electricity Exhibition was officially launched on October 29, 2021 and Arya Transfo Industrial Group was hosting visitors of this exhibition same as previous years. Arya Transfo's booths was situated in Persian gulf hall (44A) with 236 square meters The fair is visited by Minister of Power, Governors of the provinces and thousands of professional visitors, decision makers, investors and experts and they...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of Arya Transfo Industial Group in The 1st exclusive exhibition Eurasia Expo

The 1st exclusive exhibition Eurasia Expo With the presence of businessmen, producers, entrepreneurs, and senior managers of member countries: Russia, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Iran. The exhibition is slated to be inaugurated on July 9, 2021 and will be wrapped up July 12, 2021. The opening ceremony of the exhibition will be attended by the First Vice President of Iran, five ministries, the heads of chambers of commerce...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of Arya Transfo in the 25th Iran International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition

The 25th Exhibition of Oil, Gas, Refining and Petrochemical was held since 22th to 25th January 2021 in Tehran international permanent fairground, this  exhibitions started with inauguration ceremony and attendance of minister of petroleum Bijan Namdar Zanganeh   Every year too many companies and organizations participate in this exhibition to represent their latest technology and products and this time is an extraordinary...

ادامه مطلب
نظرات ()

The Report of Arya Transfo's presence at the 20th IIEE

The 20th Iran International Electricity Exhibition was officially launched on January 12, 2021 and Arya Transfo was hosting visitors of this exhibition same as previous years. Arya Transfo's booth was situated in Persian gulf hall (44A) with 173 square meters The fair is visited by Minister of Power, Governors of the provinces and thousands of professional visitors, decision makers, investors and experts and they informed about latest...

ادامه مطلب
نظرات ()

Report of Participation of Arya Transfo Co. in the 24th Electrical Power Distribution Conference

24th electrical power distribution conference took place in Lorestan University since 19 to 20 June 2019 with hosting of Lorestan Electricity Distribution Co. and TAVANIR Co. also with cooperation of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers.The mentioned event was held with attendance of CEO of Lorestan Electricity Distribution Company Fereydoun Khodnia and contribution of too many personalities from universities and senior...

ادامه مطلب
نظرات ()

Report of Participation of Arya Transfo Co. in the 24th Iran International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition

The second largest OPEC producer, Iran sits atop 11 percent of oil and 18 percent of gas reserves in the world. Every year, the country hosts an international Oil Show in different oil, gas, refining and petrochemical sectors. It is among the most significant oil and gas events in the world in terms of the number of participants and its diversity. The presence of famous foreign companies as well as domestic producers and industrialists provide...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of ARYA TRANSFO Co. In The 15th International Exhibition of Iran Metafo

International Exhibitions provide companies with a great opportunity to showcase their brands and advantages in a spacious market and develop their network of Business partners in new regions. 15th Iran METAFO will be held from 2-5 December in Tehran international permanent fairground and gets hundreds of industrial companies and experts together. In 2018, the event was held in 8110 SQM net space, exhibiting 361 companies, from 17 different...

ادامه مطلب
نظرات ()

The Report of Arya Transfo's presence at the 18th IIEE

The 18th Iran International Electricity Exhibition was officially launched on November 02, 2018 and Arya Transfo co. was hosting visitors  of this exhibition same as previous years. Arya Transfo's booth was situated in Persian gulf hall (44A) with 243 square meters The fair is visited by Minister of Power, Governors of the provinces and thousands of professional visitors, decision makers, investors and experts and they informed about...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of ARYA TRANSFO Co. In The 18th Iran International Electricity Exhibition (IEE)

The 18th Iran International Electricity Exhibition will performing in tehran international permanent fairground from 2nd to 5th November 2018. Same as last years Arya Transfo company take part in this exhibition ,meanwhile Arya Transfo is under license of Royal SMIT for designing and manufacturing of power transformers. Arya Transfo's booth will situated in Persian gulf hall (44A) with 243 square meters  also Arya Transfo had contributed...

ادامه مطلب
نظرات ()

The 23rd Electrical Power Distribution Conference with Special Sponsoring by ARYA TRANSFO CO

23rd electrical power distribution conference took place in Tehran- Niroo Research Institute(NRI) since 9 to 10 May 2018 with hosting of Tehran Electricity Distribution Co. and TAVANIR Co. also with cooperation of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers.The mentioned event was held with attendance of deputy minister of energy Homayoun Haeri and contribution of too many personalities from universities and senior...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of Arya Transfo Co. in the 23nd Iran International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition

The 23rd Exhibition of Oil, Gas, Refining and Petrochemical was held since 6th to 9th May 2018 in Tehran international permanent fairground, this exhibition ."started with inauguration ceremony and attendance of minister of petroleum "Bijan Namdar Zanganeh  Every year too many companies and organizations from all over the world participate in this exhibition to represent their latest technology and products and this time...

ادامه مطلب
نظرات ()

به ده ست بروانامه ی نیوده وله تی له کومپانیای هوله ندی KEMA

  كؤمپاناياي آريا ترانسفو وةكو يةكيَك لة گةورةترين بةرهةم هيَنةرةكاني ترانسفؤرمةتؤره كاني تايبةت بة دابةشكردن و دابةشكردني بالَا و هةروه ها پاوه ر له رؤهةلَاتي ناوةراست. بؤ متمانة پيَداني زياتر بة كريارة بةريَرةكارن وة وةرگرتني بةلَگة ،...

ادامه مطلب
نظرات ()

راثؤرتي بةشداربووني كؤمثانياي آریا ترانسفو هاوريَ لةطةلَ كؤمثانياي رويال اسميت هؤلةندي لة حةفدةهةمين ثيَشانطاي نيَودةولَةتي ثيشةي كارةبا لة ئيَران

حةفدةهةمين ثيَشانطاي نيَودةولَةتي ثيشةي كارةبا لة ئيَران لة بةرواري 13ي طةلَاريَزان سالَي 1396ي هةتاوي ( 2017 ي زاييني) دةستي بةكار كرد و كؤمثانياي " آریا ترانسفو" وةكو حةمو سالَاني ثيَشوو بة هاوريَيي كؤمثانياي "رويال اسميت هؤلةندي (Royal SMIT...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of ARYA TRANSFO Co. and Royal SMIT Transformers B.V. In The 17th Iran International Electricity Exhibition (IEE)

The 17th iran international electricity exhibition will performing in tehran international permanent fairground from 4th to 7th November 2017. Same as last years Arya Transfo company take part in this exhibition with Royal SMIT Transformers B.V. from the Netherlands ,meanwhile Arya Transfo is under license of Royal SMIT for designing and manufacturing of power transformers. Arya Transfo's booth will situated in Persian gulf hall (44A) with...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of Arya Transfo Co. in 44th session of baghdad international fair

The 44th session of baghdad international fair is held in Baghdad international fairground with presence of state and private companies from 17 countries including Iran, Japan, United States, Germany, England, UAE, Syria, India, Lebanon, Turkey and other countries for the period of 21-30 Oct. 2017. This event is the most important trade exhibition in Iraq and has got a great influence upon the future industrial development in the region. The...

ادامه مطلب
نظرات ()

Participation of Arya Transfo Co. in the 22nd Iran International Oil, Gas, Refining and Petrochemical Exhibition.

The 22nd Exhibition of Oil, Gas, Refining and Petrochemical was held since 6th to 9th May 2017 in Tehran international permanent fairground, this exhibition started with inauguration ceremony and attendance of minister of petroleum "Bijan Namdar Zanganeh " and chairman of the parliament " Ali Larijani ". Every year too many companies and organizations from all over the world participate in this exhibition to represent...

ادامه مطلب
نظرات ()

كؤبونةوة لةسةر بابةتي سودةمةنيةكاني ترانسفؤرمةري طؤريني فاز و ريئةكتؤري خستنة لاوة ) ( Shunt Reactors و شيَوةكاني بةكارهيَنان:

لةم كؤبونةوةدا كؤمثانياي" اريا ترانسفو" بة ثيَشانداني دوو بةرهةم لة باشترين بةرهةمةكاني خؤي هاوبةش لةطةلَ كؤمثانياي "اسميت" بةشداري كردووة. ئةم كؤبونةوةية يةك رؤذةية لة بةرواري 23 ي ثوشثةري سالَي 1395ي هةتاوي لة شويَني تاقيطةي وزة و بة...

ادامه مطلب
نظرات ()

بةشداري كؤمثانياي

بةشداري كؤمثانياي "ارياترانسفو" بة هاوبةشي كؤمثانياي  (Royal SMIT Transformers) لة بيست و يةكةمين  ثيَشانطاي نيَؤدةولَةتي نةوت، طازو ثالَاوتن و ثيَترؤكيميا لة بةرواري 16 تاكو 19ي طولَان لة شويَني ثيَشانطاي نيَؤدةولَةتي شاري تاران. ئةم كؤمثانياية وةكو...

ادامه مطلب
نظرات ()

بةشداري كؤمثانياي

كؤمثانياي "ارياترانسفو" بؤ يةكةم جار لة دووهةمين ثيَشانطاي تايبةتي ئيَران  ( The 2nd Iran Solo Exhibition 2016  ) لة ثيَشانطاي نيَودةولَةتي بةغدا و لة بةرواري 16 تاكو 19 شوباتي سالَي 2016 زاييني بةشدار بووة. ولَاتي عيَراق بازاريَكي زؤر طونجاوة بؤ كارو...

ادامه مطلب
نظرات ()

يةكةم ئامادةبووني

ثيَشوازي بيَ هاوتاي كارناسان، ثسثؤران وة بةريَوبةراني ثيشةي كارةبا لة يةكةم ئامادةبووني ئةم كؤمثانياية لة ثيَشانطاي نيَودةولَةتي ثيشةي كارةبا لة بةرواري 16 تاكو 19 طةلَاريَزاني سالَي 1394ي هةتاوي وا نيشان دةدات كة ويست و داخوازةكان لةسةر...

ادامه مطلب