نگاه کلی به محصولات

گروه صنعتی آریا ترانسفو با اتکا بر دانش فنی روز، ماشین آلات پیشرفته و نیروی انسانی مجرب توانسته مجموعه کاملی از ترانسفورماتورهای مورد نیاز صنعت برق کشور از ترانسفورماتورهای بسیار بزرگ نیروگاهی و شبکه انتقال تا ترانسفورماتورهای شبکه توزیع و صنایع را مطابق دسته بندی زیر در داخل کشور تولید و عرضه نماید:

ترانسفورماتورهای توزیع

 • ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری

 • ترانسفورماتورهای روغنی هرمتیک

 • ترانسفورماتورهای خشک رزینی

 • ترانسفورماتورهای ویژه

ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت

 •  ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی

 • ترانسفورماتورها و اتو ترانسفورماتورهای شبکه انتقال

 • ترانسفورماتورهای کمکی - زمین

 • راکتورهای موازی

ترانسفورماتورهای خاص

 • ترانسفورماتورهای ضدحریق

 •  ترانسفورماتورهای دو و چند ولتاژ

 • ترانسفورماتورهای پست موبایل

 •  ترانسفورماتورهای کوره و یکسوساز

 • ترانسفورماتورهای شیفت فاز


 

ارسال نظر