نگاه کلی به محصولات

شرکت آریا ترانسفو با اتکا بر دانش فنی روز ، ماشین آلات پیشرفته و نیروی انسانی مجرب توانسته مجموعه کاملی از ترانسفورماتورهای مورد نیاز صنعت برق کشور از ترانسفورماتور های بسیار بزرگ نیروگاهی و شبکه انتقال تا ترانسفورماتورهای شبکه توزیع و صنایع را مطابق دسته بندی زیردرداخل کشور تولید و عرضه نماید:

ترانسفورماتورهای توزیع

 • ترانسفورماتورهای روغنی کنسرواتوری

 • ترانسفورماتورهای روغنی هرمتیک

 • ترانسفورماتورهای خشک رزینی

 • ترانسفورماتورهای ویژه

ترانسفورماتورهای فوق توزیع و قدرت

 •  ترانسفورماتورهای افزاینده نیروگاهی

 • ترانسفورماتورها و اتو ترانسفورماتورهای شبکه انتقال

 • ترانسفورماتورهای کمکی - زمین

 • راکتورهای موازی

ترانسفورماتورهای خاص

 • ترانسفورماتورهای کوره

 •  ترانسفورماتورهای یکسوساز

 • ترانسفورماتورهای پست موبایل


 

ارسال نظر